Aarke Garanti - Villkor

Denna garanti ("Garanti") tillhandahålls av Aarke AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, Sweden, ("Aarke"), avseende vissa av Aarkes produkter (var och en nedan kallad "Produkt"), under förutsättning att en konsument har registrerat sådan Produkt för garanti ("Registrerad Garanti") via webbplatsen aarke.com ("Webbplatsen").

Alla hänvisningar här till "du", "din" eller ”ditt” avser den konsument som har slutfört en Registrerad Garanti.

Hur du erhåller en Registrerad Garanti

För att registrera din Produkt för Garanti måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Produkten måste vara sådan som Aarke erbjuder Garanti för, se nedan,
 • Det ursprungliga köpet av Produkten måste ha skett inom Europeiska Unionen (EU) eller Storbritannien,
 • Köparen av Produkten måste vara konsument, dvs privatperson,
 • Du måste registrera din Produkt hos Aarke inom två år från det ursprungliga inköpsdatumet av Produkten. Det ursprungliga inköpsdatumet framgår av kvittot och ska redovisas vid registrering, och
 • Du måste acceptera villkoren för Garantin – inklusive AARKEs integritetspolicy, se nedan.

Produkter för vilka Aarke tillhandahåller Garantin: Aarke Carbonator 3, Aarke Carbonator Pro, Aarke Purifier och Aarke Kettle.

Vänligen registrera Produkten här eller när du loggar in på ditt Aarke konto för att ansöka om en Registrerad Garanti för din Produkt.

Under förutsättning att du har får en bekräftelse på din Registrerade Garanti och att villkoren för Garantin i övrigt är uppfyllda, har du en Registrerad Garanti för din Produkt.

Villkor för Garantin

Garanti

Efter erhållen Registrerad Garanti, och under förutsättning att sådan registrering är giltig, garanterar Aarke att Produkten är utan ursprungligt fel i material och tillverkning. Om du ändå skulle uppleva att Produkten är felaktig ombeds du göra ett anspråk under Garantin.

Garantitider

Den Registrerade Garantin gäller för följande garantitider:

 • För Aarke Carbonator 3, Aarke Carbonator Pro och Aarke Purifier gäller den Registrerade Garantin under en tid av tre år från det ursprungliga inköpsdatumet för sådan Produkt, och
 • För Aarke Kettle gäller den Registrerade Garantin under en tid av fem år från det ursprungliga inköpsdatumet för sådan produkt.

Anspråk under garantin

Om din Produkt är felaktig och du har en Registrerad Garanti, ber vi dig kontakta Aarkes kundsupport. Efter mottagandet av ditt anspråk kommer en representant för Aarke att kontakta dig. Vid sådan kontakt kan Aarke komma att efterfråga ytterligare information, såsom foton av Produkten.

Om du, enligt Aarkes bedömning , har lämnat in ett giltigt anspråk under Garantin, kommer Aarke efter eget beslut antingen: (a) reparera din Produkt, (b) ersätta din Produkt med en produkt som är funktionellt likvärdig med Produkten, eller (c) kostnadsfritt förse dig med en reparationssats för reparation av Produkten.

I händelse av reparation eller utbyte av Produkten ber Aarke dig att följa aktuella instruktioner, vilka kan inkludera att du ska ordna med leverans av Produkten på din bekostnad till Aarke eller någon annan adressat som Aarke utsett.

Aarke kommer alltid att ordna och ansvara för kostnaderna för att returnera en reparerad Produkt till dig eller förse dig med en ersättningsprodukt.

En reparerad Produkt eller en ersättningsprodukt omfattas av samma Garanti som den ursprungliga Produkten, och med en ytterligare Garanti under nittio (90) dagar från datumet för utbyte eller reparation om den ursprungliga Registrerade Garantin skulle gå ut under denna tid.

Begränsningar av Garantin

Garantin omfattar inte: (a) Produkt som köpts utanför EU eller Storbritannien, (b) kosmetiska skador, inkluderat repor eller bucklor; (c) skador orsakade av yttre orsak, inkluderat olyckshändelse, felaktig användning eller om Produkten utsatts för värme; (d) skador orsakade av användning eller användning av Produkten annat än i enlighet med aktuella instruktioner, såsom Produktens användarmanual, tekniska specifikationer, etc.; (e) en produkt som har ändrats av dig eller annan; eller (f) fel orsakade av normal användning eller på annat sätt på grund av normalt åldrande.

Garantin är ett tillägg till och ersätter inte de rättigheter du har enligt tillämpliga konsumentskyddsbestämmelser och lagar. Du som konsument har alltid rätt att välja om du vill göra anspråk på service under Garantin eller att göra anspråk på service från den ursprungliga säljaren av Produkten i enlighet med de rättigheter som du som konsument har. För ytterligare information om sådana tillämpliga konsumentskyddsbestämmelser och lagar, vänligen kontakta din lokala konsumentorganisation.

Personuppgifter

Aarkes integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som du lämnar till Aarke i samband med Garantin och registreringen för densamma.

Du lämnar härmed medgivande till att Aarke får behandla sådana personuppgifter för att uppfylla Aarkes skyldigheter enligt Garantin, såsom att lagra, använda och behandla information om dig, inkluderat namn, telefonnummer, adress, och e-postadress, och att tillhandahålla densamma till tredje part som utför uppdrag för Aarkes räkning för detta ändamål.

Vidare, och med hänvisning till att Garantin som tillhandahålls av Aarke är en frivillig garanti, samtycker du till att Aarke får behandla dina personuppgifter för att sända dig specialerbjudanden och information om Aarkes produkter och tjänster, inkluderat produkter och tjänster som härrör från tredje part där sådana produkter och tjänster är relaterade till Aarkes produkter och tjänster.

Giltigheten för den Registrerade Garantin

Den Registrerade Garantin är endast giltig om följande villkor är uppfyllda:

 • Produkten måste vara sådan som Aarke erbjuder Garanti för, se ovan,
 • Det ursprungliga köpet av Produkten är inom EU eller Storbritannien,
 • Du är konsument, och
 • Du registrerade din Produkt hos Aarke inom två år från det ursprungliga inköpsdatumet av Produkten.

Om du någon gång efter registreringen av den Registrerade Garantin återkallar något av samtyckena som givits under klausulen som rör personuppgifter ovan, upphör den Registrerade Garantin med omedelbar verkan. Sådan uppsägning påverkar dock inte de rättigheter har enligt tillämpliga konsumentskyddsbestämmelser och lagar.

Övriga villkor

Alla villkor som inte uttryckligen omfattas av Garantin är undantagna. Som ett resultat av detta är denna Garanti den enda garantin som lämnas av Aarke kopplat till Produkten.

Aarke ansvarar inte annan skada hänförlig till fel i Produktens material eller tillverkning. Denna begränsning av Garantins omfattning gäller dock inte för (a) dödsfall eller personskada; (b) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; eller (c) något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

Ingen tredje part är behörig att göra några ändringar, förlängningar eller tillägg till Garantin.