Integritets- och Cookiepolicy

AARKE AB (härefter "AARKE", "vi" eller "oss") har åtagit sig att säkerställa att dina personuppgifter endast samlas in och behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dataskyddsförordningar, däribland Europeiska Unionens allmänna Dataskyddsförordning (”GDPR”). AARKE är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar därmed för sådana personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslag. 

Denna integritetspolicy beskriver hur AARKE behandlar och skyddar alla personuppgifter som du tillhandahåller AARKE. Läs denna integritetspolicy innan du använder webbplatsen eller tillhandahåller några personuppgifter.

AARKE kan då och då komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vid sådana uppdateringar ser AARKE till att göra den nya integritetspolicyn tillgänglig på webbplatsen och ange datumet för de senaste ändringarna. Du uppmanas att regelbundet gå till den tillämpliga integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen, köp av produkter och kontakt med kundtjänst efter att den reviderade integritetspolicyn har trätt i kraft är ett medgivande på att du läst, förstått och accepterat den då aktuella versionen av integritetspolicyn.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. När du väljer att använda dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du dock vara medveten om att vi ej har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför är vi inte ansvariga för skydd och integritet för några uppgifter, däribland personuppgifter som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser, och sådana webbplatser regleras inte av denna integritetspolicy. Du bör vara försiktig och ta reda på vilken integritetspolicy som gäller för webbplatsen i fråga.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter:

  • Ditt namn,
  • Din kontaktinformation inklusive e-postadress och telefonnummer,
  • Din leveransadress,
  • Dina betalningsinformation,
  • Dina betalningsinformation,
  • Din IP-adress,
  • Demografisk information såsom postnummer, preferenser och intressen,
  • Dina kontonamn på sociala medier och
  • övrig information som är relevant för kundundersökningar och/eller erbjudanden.

För en uttömmande lista över cookies som vi samlar in, se nedan i denna text.

Vad vi gör med den information vi behandlar - Laglig grund för behandling

För att uppfylla våra skyldigheter och dina rättigheter behandlar vi dina personuppgifter enligt följande:

Behandling relaterat till köp av produkter: Personuppgifter behandlas i syfte att hantera beställningar, bekämpa bedrägeri, leverera produkterna, tillhandahålla produktgaranti, lösa tvister, ta emot betalningar, hantera anspråk, ångrade köp och återbetalningar och för efterlevnad av lagliga skyldigheter (som bokföring).

Denna behandling av personuppgifter är baserad på vår rätt att behandla desamma för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och personuppgifterna behandlas under den tid som krävs för att uppfylla AARKE:s skyldigheter, däribland för att underlätta förpliktelser om garanti.

Behandling efter samtycke relaterat till köp av produkter: När du accepterar vår integritetspolicy vid ett köp accepterar du också att AARKE kommer att spara information om vilka produkter du har köpt och AARKE förbehåller sig rätten att behandla dina personuppgifter för att kontakta dig efter köpet och be om din input relaterad till köpupplevelsen, be om recensioner av de köpta produkterna, ge information om nya produkter och ge information om och påminna dig om tillbehör och förbrukningsmaterial till de produkter du har köpt.

Denna behandling av personuppgifter är baserad på ditt samtycke och personuppgifterna kommer endast att behandlas efter mottagandet av ditt samtycke och tills ett sådant samtycke återkallas.

Prenumeration på nyhetsbrev och marknadsföring: Behandling av personuppgifter sker i syfte att skicka produktinformation, specialerbjudanden, information om pågående tävlingar, genomföra marknadsundersökningar, kontrollera intresse för och förbättra AARKEs webbplats, produkter och tjänster, skicka nyhetsbrev och produktinformation.

Denna behandling av personuppgifter är baserad på ditt samtycke och personuppgifterna behandlas endast efter att du gett ditt samtycke och till dess du har återkallat detsamma.

Registrering av produkt för garanti: Behandling av personuppgifter i syfte att registrera garantiinformation relaterad till produkter du har köpt.

Denna behandling av personuppgifter är baserad på ditt samtycke och personuppgifterna behandlas endast efter att du gett ditt samtycke och till dess du har återkallat detsamma.

Kontakt med support och kundtjänst: Behandling av personuppgifter i syfte för att kunna uppfylla AARKE:s skyldigheter gällande sådan kontakt, däribland hantering av anspråk, ångrade köp och återbetalningar.

Denna behandling av personuppgifter är baserad på vår rätt att behandla desamma för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och personuppgifterna behandlas under den tid som krävs för att AARKE:s ska kunna uppfylla sina skyldigheter.

Ej efterfrågade personuppgifter: Alla personuppgifter som du frivilligt väljer att tillhandahålla AARKE men som ej efterfrågats in enlighet med vad som anges ovan, anses ha lämnats med samtycke till att AARKE har rätt att behandla sådana personuppgifter till dess du återkallat detta samtycke. Du informeras härmed om att sådana personuppgifter kan komma att bli tillgängliga för andra besökare på webbplatsen. Om du vill återkalla ditt samtycke till sådan behandling, tänk på att det kan vara svårt eller till och med omöjligt för AARKE att hålla reda på var sådana personuppgifter finns och hanteras, och av den anledningen kan AARKE komma att efterfråga information om var sådana personuppgifter har lämnats för att vidta lämpliga åtgärder. Personuppgifter behandlas tills dess samtycket har återkallats. Upphörande av behandling förutsätter dock att AARKE har möjlighet att verifiera var sådana personuppgifter finns.

Tredje part och överföring av personuppgifter: AARKE kan komma att samarbeta med tredje part som hjälper till att utföra de tjänster som anges ovan. Sådana tredje parter kan komma att få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna tillhandahålla AARKE de avsedda tjänsterna. Sådan behandling inkluderar men är inte begränsad till verifiering av din adress, utskick av beställningsbekräftelser, lager- och distributionstjänster i samband med leveransen av din beställning, leverantörer av betaltjänster som behandlar dina kredit-/betalkortsbetalningar, banker och andra finansiella tjänsteleverantörer, sociala medier om du samarbetar med oss genom att tagga/omnämna oss eller kontaktae oss direkt via sociala medier, och marknadsplatser på internet genom vilka våra produkter och tjänster tillgängliggörs för försäljning.

De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar.

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte.

Brottsbekämpning och rättsprocesser: AARKE får lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt gällande lagar, domstolsbeslut, rättsliga och statliga stämningar eller arresteringsorder, eller på annat sätt för att samarbeta med brottsbekämpande och andra statliga myndigheter.

Dessutom förbehåller sig AARKE rätten att lämna ut personuppgifter som AARKE anser vara lämpliga eller nödvändiga för att vidta åtgärder för att skydda AARKE och andra från bedräglig, skadlig eller olaglig användning eller aktivitet, att utreda och försvara AARKE från tredje parts yrkanden och anklagelser samt att skydda AARKE:s affärsmässiga och juridiska rättigheter, verkställa avtal och skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Behandling relaterat till ditt användarkonto: När du skapar ett användarkonto behandlas de personuppgifter som du har tillhandahållit för detta syfte för att ge en bättre kund- och användarupplevelse. Under ditt användarkonto kan du hitta de personuppgifter som du tillhandahållit Aarke och hur dessa behandlas kopplat till: Behandling relaterat till inköp av produkter, Behandling efter samtycke relaterat till köp av produkter, Prenumeration på nyhetsbrev och marknadsföring, Registrering av produkt för garanti och Kontakt med support eller kundtjänst, enligt beskrivningen ovan, liksom för andra ändamål som angivits av AARKE från tid till annan.

Genom att skapa ett användarkonto samtycker du till att Aarke behandlar sådana personuppgifter från när du givit ditt samtycke och till dess du har återkallat detsamma. AARKE förbehåller sig dock alltid rätten att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla AARKE:s skyldigheter, inkluderat hänförligt till garantiförpliktelser.

Dina rättigheter

Rätt till åtkomst: Du kan när som helst begära information om de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till korrigering: Du kan när som helst begära korrigering av dina personuppgifter som behandlas ifall uppgifterna är felaktiga, inkluderat rätten att göra ofullständiga personuppgifter kompletta.

Rätt till begränsning: Du kan när som helst begära att AARKE begränsar behandlingen av dina personuppgifter i) om du hävdar att dina personuppgifter är felaktiga, varmed AARKE begränsar all behandling av sådana personuppgifter medan vi inväntar verifiering av de personuppgifternas riktighet, eller ii) om behandlingen är olaglig, varmed du kan motsätta dig radering av personuppgifter och istället begära en begränsning av användningen av dina personuppgifter.  

Rätt till radering: Du kan när som helst begära att vi raderar de personuppgifter som behandlas av oss. AARKE förbehåller sig dock rätten att behålla dina personuppgifter för säkerhetskopiering, förebyggande av bedrägeri eller skadligt användande, uppfyllelse av juridiska skyldigheter eller om AARKE i övrigt anser att AARKE har en legitim eller obligatorisk rätt att göra detta.

Rätt att motsätta dig behandling baserat på legitima intressen: Du kan när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter som baseras på AARKEs legitima intresse. AARKE kan då invända mot detta och visa upp legitima skäl för behandlingen.

Rätt till portabilitet: Du kan när som helst begära att kopia av dina personuppgifter som vi behandlar överförs till dig eller till någon annan part.

Direktmarknadsföring: Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa anvisningarna som finns i varje e-postmeddelande med marknadsföring.

Hur du utövar dina rättigheter

Kontakta AARKE via kontaktuppgifterna nedan och ange vilken rättighet du vill åberopa. Vid kontakten med AARKE kan du behöva ha åtkomst till den e-postadress som användes vid köp eller registrering hos AARKE för att AARKE ska ha möjlighet att verifiera din identitet och din rätt att få tillgång till sådana personuppgifter.

Du har även rätt att lämna in klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd.

Säkerhet

Vi har åtagit oss att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. För att förhindra obehörig åtkomst och avslöjande har vi infört lämpliga förfaranden för att skydda de personuppgifter vi behandlar. Detta innefattar att vi använder oss av brandväggar, lösenordsskydd, autentiseringskontroller, etc. Endast auktoriserade anställda, företrädare och tjänsteleverantörer, som har gått med på att hålla personuppgifterna säkra och konfidentiella, har tillgång till dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att det alltid föreligger en viss risk att överföra personuppgifter via internet.

I händelse av en personuppgiftsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller tillgång till dina personuppgifter, kommer AARKE omedelbart att bedöma konsekvenserna av denna incident och vad den innebär för dina fri- och rättigheter och i förekommande fall informera dig och den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd om incidenten.

Om du misstänker att dina personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt, kontakta AARKE via kontaktuppgifterna nedan så snart som möjligt.

Vår användning av cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på och, under besök därefter, hämtas från din dator eller mobila enhet.

AARKE använder automatiskt insamlad information - dock ej några personuppgifter - med hjälp av cookies och annan teknik för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att övervaka och analysera hur du använder webbplatsen.

Gå till AARKE:s cookiepolicy längre ner i denna text för att få ytterligare information om cookies och övrig teknik som används.

Dessutom kan AARKE då och då använda sig av analysteknik för att mäta och utvärdera åtkomst till och trafik på webbplatsen samt generera navigeringsrapporter. Sådan teknik samlar inte in några personuppgifter. Sådan analysteknik drivs oberoende och har sin egen integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Vänligen kontakta AARKE om du vill:

- få information kring de personuppgifter som AARKE AB behandlar
- korrigera sådana personuppgifter
- begära att AARKE antingen begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller raderar dina personuppgifter, eller
- ställa frågor kring AARKEs integritetspolicy.


GDPR kontaktuppgifter

E-post: dataprotection@aarke.com

________

AARKE AB

Hälsingegatan 49

113 31 Stockholm

Sweden

Cookies vi samlar in

Nedan hittar du de cookies vi samlar in och deras syfte. Bortsett från de nödvändiga, som alltid är aktiva, beror vilka cookies vi samlar in på besökarens individuella val, som aktiveras och bekräftas första gången hen besöker Aarkes hemsida.

Strikt obligatoriska cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera på ett tillfredsställande sätt och är därför alltid aktiva. De ser även till att vi kan spara dina preferenser för cookies-inställningarna. Sådana cookies ställs endast in som svar på åtgärder som görs av dig såsom språk, valuta, inloggningssession.

Analys och statistik

Dessa cookies tillåter oss att mäta besökarnas trafik och se trafikkällor genom att samla in information i datamängder. De hjälper oss också att förstå vilka produkter och åtgärder som är mer populära än andra.

Marknadsföring och retargeting

Dessa cookies sätts vanligtvis av våra marknadsförings- och reklampartners. De kan använda dem för att skapa en profil för ditt intresse och senare visa dig relevanta annonser. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du inte att uppleva riktade annonser för dina intressen.

Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för vår webbplats att erbjuda ytterligare funktioner och personliga inställningar. De kan ställas in av oss eller av tredjepartstjänsteleverantörer som vi har placerat på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kanske dessa eller några av dessa tjänster inte fungerar korrekt.